برگزاری جلسه کمیته پژوهش و مطالعات به منظور بهره گیری و اجرایی نمودن طرحهای مطالعاتی  


جلسه کمیته پژوهش در تاریخ 99/7/15 در دفتر مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به منظور بهره گیری و اجرایی نمودن طرحهای مطالعاتی با همکاری سازمانهای سیما، منظر و فضای سبز شهری؛ و فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار گردید.

ارسال کننده: مدیرسایت
در روز 1399/7/23 زمان 11:54:04 , شاخه: عمومی